ความแตกต่างของ "ธาตุในทางวิทยาศาสร์" และ "ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย" รวมถึง "ธาตุในทางฮวงจุ้ย"

ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ
“ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย” กับ “ธาตุในทางเคมีวิทยาศาสตร์” เป็นคนละเรื่องกัน เช่นเดียวกันกับ “ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย” กับ “ธาตุในทางฮวงจุ้ย” ก็เป็นคนละเรื่องเช่นเดียวกัน ทั้งสามไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เหมือนหรือมีส่วนที่คล้ายคลึงกันเลย จัดเป็นตำราวิชาคนละเล่ม
 
“ธาตุในทางเคมีวิทยาศาสตร์” จะหมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้ พบในธรรมชาติ 83 ธาตุ นอกนั้นเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 119 ธาตุ สามารถจำแนกได้ 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น ธาตุเหล็ก ธาตุไฮโดรเจน ธาตุออกซิเจน เป็นต้น
ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ
“ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย” จะหมายถึง ความรู้สึกในร่างกายและจิตใจ เปรียบเสมือนพลังงาน สามารถจำแนกได้ 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และ ธาตุไฟ ซึ่งแต่ละธาตุจะแสดงถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วม และรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ เมื่อธาตุทั้งสี่ ได้ผสมผสาน จะเกี่ยวโยงไปถึงความหมายของ 12 ราศี 12 เรือนชะตา
 
สำหรับ “ธาตุในทางฮวงจุ้ย” หมายถึง พลังงานธรรมชาติ ฮวง หมายถึง ลม ส่วนจุ้ย หมายถึง น้ำ ธาตุหลักในทางฮวงจุ้ยแบ่งธาตุออกเป็น 5 ธาตุ คือ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และ ธาตุทอง หรือที่เรียกว่า “เบญจธาตุ” ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม ธาตุทั้งห้าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเป็นธาตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้น เป็นส่วนผสมที่ต้องเกื้อหนุนส่งเสริมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมดุล และเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นปฎิปักหักล้างกันหรือทำลายกัน
ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ
ความหมายของธาตุบุคคลในทางโหราศาสตร์ไทย กับธาตุบุคคลในทางฮวงจุ้ย ถึงแม้จะมีการใช้คำว่า “ธาตุ” เหมือนกันที่เป็นตัวแทนของการจำแนกลักษณะ แต่ด้วยความหมายและนิยามที่มีความแตกต่างกัน จึ่งไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เหมือนกัน หรือสามารถใช้แทนกันได้ ทั้งนี้ เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์ การบันทึกข้อมูล การรวมรวมเป็นตำรา ฯ ล้วนมีความแตกต่างกันของวิชาแต่ละแขนง ยกตัวอย่างเช่น ธาตุบุคคลที่คำนวณด้วยศาสตร์โหราศาสตร์ไทย ซึ่งมีการจำแนกเป็น 4 ธาตุ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และ ธาตุไฟ) จะสามารถคำนวณได้จากวันเดือนปีเกิดเป็นปีพุทธศักราช แต่เมื่อคำนวณด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งมีการจำแนกเป็น 5 ธาตุ (ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และ ธาตุทอง) จะต้องแปลงวันเดือนปีเกิดจากปีพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชก่อน ถึงจะสามารถคำนวณและจำแนกธาตุหลักของบุคคลได้ จะเห็นได้ว่า วิธีคำนวณนั้นมีความแตกต่างกัน และธาตุหลักที่จำแนกก็มีความแตกต่างกัน รวมถึงการแปลผลตีความหมายก็มีความแตกต่างกัน ด้วยเช่นกัน
 
ดั้งนั้น หากเป็นบุคคล “ธาตุดิน” ที่คำนวณด้วยศาสตร์ของฮวงจุ้ย อาจเป็นบุคคล “ธาตุดิน” หรืออาจจะเป็นบุคคล “ธาตุอื่น” เมื่อคำนวณด้วยศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทย ก็ได้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด
ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: sango988989@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 098 289 3389 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, โลโก้ฮวงจุ้ย
Email: sango988989@gmail.com
Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com (Switched from: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & Sango.igetweb.com), All Rights Reserved.

ความแตกต่างของ “ธาตุในทางวิทยาศาสร์” และ “ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย” รวมถึง “ธาตุในทางฮวงจุ้ย”
Scroll to top