ออกแบบโลโก้ ต้องรู้ธาตุประจำชะตาเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือผู้นำองค์กร

ออกแบบโลโก้

ความรู้ในวิชาฮวงจุ้ยที่ต้องทำความเข้าใจ ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ธาตุประจำชะตา เพราะถือเป็น หัวใจสำคัญในการกำหนดชัยภูมิ รูปแบบ และรายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลแต่ละคน บางลักษณะที่ไม่เหมาะกับบางคน แต่จะเหมาะกับอีกหลายคน เพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจเรื่องธาตุประจำชะตาเสียก่อน เพื่อที่จะได้กำหนดชัยภูมิ รูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ ของโลโก้ได้อย่างเหมาะสม

 

ธาตุ ตามหลักฮวงจุ้ยแบ่งธาตุออกเป็น ๕ ธาตุ คือ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง ธาตุทั้งห้าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเป็นธาตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้น เป็นส่วนผสมที่ต้องเกื้อหนุนส่งเสริมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นปฎิปักหักล้างกันหรือทำลายกัน

ออกแบบโลโก้

ลูกศรตามแนววงกลม (ด้านนอก) เป็นกลุ่มธาตุที่ส่งเสริมกัน (ฮะ) เป็นรูปแบบของการจัดเรียงตามลักษณะที่เป็นมงคล เป็นลักษณะการจัดเรียงธาตุที่ให้เกื้อหนุนส่งเสริมกัน ก่อให้เกิดความสมดุล คือ ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ ธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ ธาตุไฟก่อให้เกิดธาตุดิน ธาตุดินก่อให้เกิดธาตุทอง และธาตุทองก่อให้เกิดธาตุน้ำ หมุนเวียนกันเป็นวัฎจักร

 

ลูกศรตามแนวรูปดาว (ด้านใน) เป็นกลุ่มธาตุที่พิฆาตกัน (ชง) เป็นรูปแบบของการจัดเรียงตามลักษณะที่ไม่เป็นมงคล เป็นลักษณะการจัดเรียงธาตุที่ทำเกิดการปฏิปักษ์หักล้างกันหรือทำลายกัน ก่อให้เกิดความไม่สมดุล คือ ธาตุน้ำดับธาตุไฟ ธาตุไฟหลอมธาตุทอง ธาตุทองตัดธาตุไม้ ธาตุไม้แทรกธาตุดิน ธาตุดินปิดกั้นธาตุน้ำ

 

ความหมายของธาตุ สิ่งแรกต้องรู้ธาตุประจำชะตาเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ เป็นผู้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งสามารถหาได้จากการคำนวณรหัสดวงดาวประจำชะตาเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำองค์กร เพื่อถอดออกมา โดยนำเอาวัน เดือน ปีเกิด มาคำนวณ รวมทั้งจะต้องทราบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เพื่อหาธาตุสำคัญในตัวบุคคลนั้น เพราะถึงแม้ว่าจะเกิดในช่วงเวลาปี พ.ศ. เดียวกันก็ตาม แต่ผู้หญิงกับผู้ชายจะมีระหัสดวงดาวที่ไม่เหมือนกัน ยกเว้นบางปีเท่านั้นที่เหมือนกัน

 

เมื่อเรารู้ธาตุประจำชะตาเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำองค์กร จะต้องรู้ธาตุของลักษณะธุรกิจนั้นด้วย เพื่อนำองค์ประกอบนั้นมาจัดวาง กำหนดชัยภูมิ รูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ ของโลโก้ได้อย่างเหมาะสมในกลุ่มธาตุที่ส่งเสริมกัน (ฮะ) โดยหลีกเลี่ยงกลุ่มธาตุที่พิฆาตกัน (ชง) คือ ธาตุน้ำดับธาตุไฟ ธาตุไฟหลอมธาตุทอง ธาตุทองตัดธาตุไม้ ธาตุไม้แทรกธาตุดิน ธาตุดินปิดกั้นธาตุน้ำ เพราะนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดความสมดุลแล้ว ยังมีผลในทางหักล้างกันหรือทำลายกันด้วย ซึ่งเมื่อมีความจำเป็น เมื่อพบว่าธาตุที่พิฆาตกัน (ชง) ต้องอยู่ด้วยกัน ต้องทำการแก้ไขโดยการนำตัวประสาน (ธาตุกลาง) มาจัดวาง จะทำให้จากธาตุที่พิฆาตกันเปลี่ยนมาเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันได้ทันที และเมื่อได้แพร่กระจายออกไปมากขึ้น ผลกระทบที่เป็นมงคลก็จะค่อยๆ กลบผลที่เกิดจากธาตุพิฆาต และส่งผลออกไปมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

 


. . .

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: sango988989@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 098 289 3389 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, โลโก้ฮวงจุ้ย
Email: sango988989@gmail.com
Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com (Switched from: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & Sango.igetweb.com), All Rights Reserved.

ต้องรู้ธาตุประจำชะตาเจ้าของธุรกิจ
Scroll to top