ออกแบบโลโก้ ทำโลโก้ ออกแบบโลโก้บริษัท


โลโก้ฮวงจุ้ย.com

ออกแบบโลโก้ ออกแบบตรายาง โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย


ออกแบบโลโก้_ต้อง_โลโก้ฮวงจุ้ย.com

    ออกแบบโลโก้  ออกแบบตรายาง โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย | แสนโกฏิ์ สร้างโชคลาภ เสริมบารมี…
    Feng Shui Logo Design | Sango …Build a fortune, Supplemental Authority…รวย รวย รวย

    ฉลอง จำนวนผู้เข้าชม 809889 ราย 
        ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย ..วันนี้ !!
            แถมฟรี:. แบบตรายางบริษัทตามหลักฮวงจุ้ย
             แถมฟรี:.  แบบนามบัตร บริษัท
            แถมฟรี:. แบบหัวจดหมาย บริษัท
            แถมฟรี:. วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขโหงวเฮ้งลายเซ็น สร้างโชคลาภเสริมบารมี
            แถมฟรี:. แบบไม้บรรทัดพิกัดจีนโบราณ หลู่ปัน สำหรับวัดขนาดของป้ายกิจการ ให้อยู่ในขนาดพิกัดระยะที่เป็นมงคล
           *เฉพาะ 16 ท่าน เท่านั้น !! 

ออกแบบโลโก้ ออกแบบตรายาง

โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย

By SANGO

ออกแบบโลโก้

  ออกแบบโลโก้ ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ปรับปรุงแก้ไขโลโก้ ออกแบบตรายาง โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย โลโก้ฮวงจุ้ย บริการสร้างสรรค์ผลงานสัญลักษณ์ Brand โลโก้ ตรายาง ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแห่งแรงดึงดูด การเกื้อหนุนส่งเสริมกิจการ เจ้าของกิจการ และหุ้นส่วนเจ้าของกิจการ แก้ไขส่วนที่เป็นปฏิบักหักล้างทำลายกัน ไม่ส่งเสริมกัน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยของตะวันออก รวมถึงการนำศิลปะความทันสมัย ความงดงาม ความเพียบพร้อม และความสมบูรณ์แบบ ด้วยศิลปะงานดีไซน์ของตะวันตก โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์ Brand โลโก้ฮวงจุ้ย อย่างมี Design สวยงาม แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกิจการ โดดเด่น โดยแฝงลักษณะสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล จัดวางในลักษณะสัญลักษณ์ตามหลักฮวงจุ้ยที่ส่งเสริมเกื้อหนุนกิจการ และเจ้าของกิจการ ให้สามารถเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนได้ 

ด้วย 3 คอนเซ็ป 8 องค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบโลโก้โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย ของแสนโกฏ์ (Sango) 

Simple
1. ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย จดจำได้ง่าย มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
2. ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย เลือกสีอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม ไม่ใช้สีมากเกินไป
3. ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

Clean
4. ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ด้วยลายเส้นที่สะอาดตา ชัดเจน
5. ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย สื่อถึงผลิตภัณฑ์ สามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า หรือบริการของกิจการได้ง่าย

Effective
6. ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย โดดเด่น ดึงดูดใจ ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ลูกค้า และผู้พบเห็น รวมถึงเป็นที่ภาคภูมิใจของพนักงานในองค์กร
7. ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย สีสรรค์ และรูปแบบโลโก้ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งเกื้อหนุนส่งเสริมกิจการ และเจ้าของกิจการ
8. ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ขนาดระยะกว้างยาว (ใช้ตามระยะอักษรสี่ตัวของสเกลไม้บรรทัดหลู่ปัน คือ 財ไช้ , 義หงี่ , 官กัว และ 本ปิ้ง ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่จะนำมาซึ่งโชคลาภด้านการเงิน การงาน มีลูกหลานที่ดี มีอำนาจบารมี และนำพาความเจริญรุ่งเรือง) และสามารถนำใช้ได้ในทุกรูปแบบ (ป้ายกิจการ ตัวสินค้า เว็บไซต์ หัวกระดาษจดหมาย นามบัตร ปากกา เสื้อ ถ้วยกาแฟ…)

โลโก้ฮวงจุ้ย ศิลปะแห่งการผสมผสารการออกแบบ การสร้างสรรค์ แรงดึงดูด และพลังของศาสตร์ฮวงจุ้ย รวมถึงการแก้ไขที่ถูกต้อง จะนำมาซึ่งการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ที่สมบูรณ์แบบ


โลโก้ฮวงจุ้ย เป็นการนำหลักของธาตุทั้ง 5 ในทางฮวงจุ้ย หรือที่เรียกว่า “เบญจธาตุ” ประกอบด้วย ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง ซึ่งจัดเป็นธาตุองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ ซึมลึกถึงความรู้สึกนึกคิด จิตใต้สำนึก และจินตนาการของผู้คน มาเป็นหลักสำคัญของการ
ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย หากธาตุหลักของกิจการและธาตุหลักของเจ้าของกิจการขาดความสมดุล ธาตหลักของกิจการ และธาตุหลักของเจ้าของกิจการรวมถึงหุ้นส่วน เป็นปฏิปักษ์หักล้างกัน ไม่ส่งเสริมกัน การออกแบบจัดวางโดยไม่แก้ไขความเป็นปฏิปักษ์ หักล้าง ทำลายกัน แทนที่จะได้รับอิทธิพลส่งเสริมกัน มีกระแสเกื้อกูลกัน กลับจะมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกของผู้ที่ได้รับอิทธิพลนั้น ๆ ในด้านตรงกันข้ามนันไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเปิดใจ การยอมรับ ความเชื่อมั่น และความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าหรือบริการของกิจการตั้งแต่แรกเห็น ตลอดจนถึงความรัก และความภาคภูมิใจของลูกน้องพนักงานที่มีต่อกิจการ รวมถึงความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความร่วมมืออย่างแนบแน่นกับคู่ค้าทางธุรกิจ และซัพพลายเออร์ เหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญ ที่การออกแบบโลโก้ควรต้องคำนึงถึง และให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความสวยงามเพียงอย่างเดียว 


โลโก้ฮวงจุ้ย ที่จะทำให้เกิดพลังที่ดี คือ การผสมผสารสัญลักษณ์ธาตุหลักของกิจการและธาตุหลักของเจ้าของกิจการ 
เมื่อธาตุหลักของกิจการ และเจ้าของกิจการ เป็นปฏิปักษ์หักล้างกัน ไม่ส่งเสริมกัน ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย จะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เปลี่ยนจากร้ายมาเป็นดี เปลี่ยนจากปฏิปักษ์หักล้างกัน มาเป็นเกื้อหนุนส่งเสริมกัน เป็นอันดับต้น และสื่อสารออกแบบมาให้โดดเด่นด้วย “รูปร่างของเส้นสาย” “สี สรรค์” “ความสว่าง” โดยการจัดวางใน “ขนาดระยะ” และ “ทิศทาง” ที่เหมาะสม โดยแฝงรูปแบบของสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลเข้าไปในองค์ประกอบดังกล่าว เมื่อทำให้โดดเด่นมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งหมด ก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะทำให้บุคคลที่พบเห็นเกิดอารมณ์ และความรู้สึกที่ดี (Good Feeling) เกิดความรู้สึกคุ้นเคย เป็นมิตร (Good Friendly) เกิดความมั่นใจ ความเชื่อมั่น (Good Confidence) และนึกถึงทุกครั้งที่ต้องการสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (Good Recognition) 


อิทธิพลดังกล่าวมีอำนาจต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์มาโดยตลอด ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และได้แสดงออกมาในรูปแบบของการเลือก และการตัดสินใจ อาทิ การเลือกใช้สีเสื้อ รูปแบบ ลวดลาย หรือการเลือกรุ่นและสีรถ ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นี่คือ ศิลปะแรงดึงดูดและพลังที่มีในศาสตร์ฮวงจุ้ย

สัญลักษณ์ Brand โลโก้ฮวงจุ้ย ที่สื่อออกมาเป็นรูปร่างที่จะทำให้เกิดการจดจำ บ่งบอกถึงคุณประโยชน์ และทำให้รู้สึกภูมิใจ ไว้ใจ วางใจ ตลอดจนถึงบุคลิกของตำแหน่งของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (Positioning) ในตลาด เหล่านี้จะเกิดในความรู้สึกโดยรวมที่อยู่ใจของผู้บริโภค 

” ออกแบบโลโก้_ต้อง_โลโก้ฮวงจุ้ย.com “

 

ออกแบบโลโก้ รวย

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: [email protected] (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 0818838685 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net   
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

(Switched from: www.ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com, www.sango.igetweb.com)
Power by Sango

ออกแบบโลโก้ รวย

บางส่วนของอีเมล์ตอบรับจากลูกค้า ที่ได้รับบริการออกแบบโลโก้โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย ที่ผ่านมา

“โลโก้ฮวงจุ้ย”
“โลโก้ฮวงจุ้ย”
“โลโก้ฮวงจุ้ย”
“โลโก้ฮวงจุ้ย”
“ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย”
“ออกแบบโลโก้”
“ออกแบบฮวงจุ้ย”
“ออกแบบโลโก้”
“โลโก้ฮวงจุ้ย”

..และนี่เป็นบางส่วนของอีเมล์ตอบรับจากทางลูกค้า ที่ได้รับบริการออกแบบโลโก้โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ย ที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติม คลิก!

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: [email protected] (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 0818838685 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net   
www.
โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

โลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, รับออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, ทำโลโก้, ออกแบบโลโก้บริษัท 
Email: [email protected]
Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com (Switched from: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & Sango.igetweb.com), All Rights Reserved.

Scroll to top